Αντιμετώπιση του άγχους με βελονισμό στο σημείο YINTANG.

Μελέτη του τμήματος αναισθησιολογίας του νοσοκομείου Ankara στην Τουρκία (Department of Anesthesiology in Ankara Training and Research Hospital of Ministry of Health), διερευνά αν ο βελονισμός στο σημείο YINTANG, μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του προεγχειρητικού άγχους.

Η μελέτη περιελάβανε 52 ασθενείς, στους μισούς από τους οποίους εφαρμόστηκε 20λεπτη συνεδρία βελονισμού στο σημείο YINTANG, ενώ στους υπόλοιπους εφαρμόστηκε βελονισμός σε ψευδή σημείο.

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι ο ωτοβελονισμός δια πιέσεως, στο σημείο YINTANG, μειώνει το προεγχειρητικό άγχος στους ενήλικες ασθενείς.

Πηγή: Acupuncture on Yintang point decreases preoperative anxiety, Acar HV, Cuvaş O, et al., J Altern Complement Med,  2013.