Ηλεκτροβελονισμός στο οξύ ισχαιμικό επεισόδιο.

O Ηλεκτροβελονισμός είναι μια τεχνική του βελονισμού, που βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές βελονισμού, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη ηλεκτροθεραπεία. Συστηματική ανασκόπηση του 2015, αξιολογεί τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την ασφάλεια του ηλεκτροβελονισμού σε οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα δεδομένα που αξιολογήθηκαν, προήλθαν από 67 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 1411 άτομα.

Η μετα-ανάλυση έδειξε σημαντική επίδραση του ηλεκτροβελονισμού στην βελτίωση της κινητικότητας (Barthel Index) καθώς επίσης και σε άλλες κλίμακες (Fugl-Meyer Assessment, National Institutes of Health Stroke Scale, Revised Scandinavian Stroke Scale ) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του ασθενούς μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πηγή: Liu AJ, Li JH et al. , Electroacupuncture for Acute Ischemic Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Am J Chin Med, 2015.