Η μετεγχειρητική αναλγησία μετά από ηλεκτροβελονισμό (HB) χαμηλής συχνότητας, ως επικουρική θεραπεία σε επεμβάσεις πλαστικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης με πλέγμα.

Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης αποδίδεται στους χειρουργικούς χειρισμούς ή στην τοποθέτηση του προπεριτοναϊκού πλέγματος.  Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση του ΗΒ στην πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με πλέγμα, χρησιμοποιώντας κλίμακες πόνου, το ερωτηματολόγιο άγχους, τη μέτρηση του πόνου με ένα αλγόμετρο και τις μετρήσεις ορμονών του “stress”. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 54 ασθενείς αντρικού φύλου  που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη επέμβαση βουβωνοκήλης με πλέγμα. Στις υπό διερεύνηση παραμέτρους συμπεριελήφθησαν: 1) Κλίμακες πόνου (VAS, PPI, VRS, SS, FS) και το ερωτηματολόγιο άγχους, 2) Ο ουδός και η ανοχή του πόνου αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά πριν και 3) Τα επίπεδα των ορμονών του “stress”(κορτιζόλη, κορτικοτροπίνη, προλακτίνη) στο αίμα μετρήθηκαν στα ίδια χρονικά σημεία.. Καταγράφηκε επίσης η συχνότητα των επιπλοκών τωνοπιοειδών. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 3 ομάδες (18 ασθενείς σε κάθε ομάδα): Ομάδα 1: “placebo” ΗΒ.  Ομάδα 2: ΗΒ προεγχειρητικά (40′) και μετεγχειρητικά (60′). Ομάδα 3: ΗΒ προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ΗΒ χαμηλής συχνότητας 2 Hz και μοντέλο σάρωσης συχνότητας. Τοποθετήθηκαν βελόνες διμερώς σε σπουδαία σημεία αναλγησίας.

Συμπεράσματα: Ο χαμηλής συχνότητας ΗΒ με στόχο το μετεγχειρητικό πόνο, μετά από χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με πλέγμα, μείωσε σημαντικά το μετεγχειρητικό πόνο συγκριτικά με το “placebo”. Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε μείωση στα επίπεδα των ορμονών του “stress” και στο άγχος. Ο βελονισμός μπορεί να εφαρμοστεί ως κλινική συμπληρωματική μέθοδος ρουτίνας στην περιεγχειρητική αγωγή.

Πηγή : Postoperative analgesia after low-frequency electroacupuncture as adjunctive treatment in inguinal hernia surgery with abdominal wall mesh reconstruction, Acupuct Med. 2015 33(5):360-7. Dalamagka M, Mavrommatis C, Grosomanidis V, Karakoulas K, Vasilakos D.

Η μελέτη αυτή αποτελεί την διδακτορική διατριβή της κ. Δαλαμάγκα Μ. στο Α.Π.Θ. με επιβλέποντα τον καθηγητή Βασιλάκο Δημήτριο.