Οι επιπτώσεις του βελονισμού στην παχυσαρκία

Οι επιπτώσεις του βελονισμού στην παχυσαρκία: ανθρωπομετρικές παράμετροι, λιπιδικό προφίλ,  φλεγμονώδεις και ανοσολογικοί δείκτες.

Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη των Abdi H, Zhao B et al πραγματοποιήθηκε σε 196 παχύσαρκους ασθενείς. Σκοπός της μελέτης ήταν, να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην απώλεια βάρους, στο λιπιδικό προφίλ αλλά και στους φλεγμονώδεις και ανοσολογικούς δείκτες. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα έλαβε αυθεντικό βελονισμό και η άλλη εικονικό βελονισμό για 6 εβδομάδες, σε συνδυασμό με υποθερμιδική δίαιτα. Τις επόμενες 6 εβδομάδες έλαβαν μόνο υποθερμιδική δίαιτα. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στο λιπιδικό προφίλ, στους φλεγμονώδεις και ανοσολογικούς δείκτες, ήταν πιο εμφανείς στην ομάδα που έλαβε αυθεντικό βελονισμό. Ο βελονισμός σε συνδυασμό με υποθερμιδική δίαιτα αυξάνει τον ρυθμό της απώλειας βάρους και βελτιώνει την δυσλιπιδαιμία στο αίμα.

Πηγή: Abdi H, Zao B et al, The effects of body acupuncture on obesity: anthropometric parameters, lipid profile, and inflammatory and immunologic markers, Scientific World Journal, 2012.

Δηλαδή, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη ο αυθεντικός βελονισμός σε συνδυασμό με μια υποθερμιδική δίαιτα (συγκριτικά με τον εικονικό βελονισμό) επιφέρει τα ακόλουθα  ευεργετικά αποτελέσματα στους παχύσαρκους ασθενείς:

a)     αυξάνει τον ρυθμό της απώλειας  βάρους

b)     βελτιώνει την δυσλιπιδαιμία , δηλαδή την διαταραχή των λιπιδίων στο αίμα (δυσ-λιπιδ-αιμία).

c)     Ελαττώνει τις Heat shock protein (Hsps), δηλαδή τις πρωτεΐνες του stress (ανοσολογικοί δείκτες)

d)     Ελαττώνει  τα επίπεδα της CRP (CRP είναι η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη  του αίματος, τα επίπεδα της οποίας αυξάνονται σε φλεγμονές ), δηλαδή ένα κύριο δείκτη φλεγμονής.