Ο βελονισμός μπορεί να αντιμετωπίσει τις αγχώδεις διαταραχές.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε έφηβους αθλητές, εξετάζει την επίδραση του βελονισμού  στην αντιμετώπιση του άγχους. Οι αθλητές που συμμετείχαν κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο άγχους πριν και μετά την παρέμβαση με βελονισμό. Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκε ειδικοί ψυχολογικοί και σωματικοί δείκτες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι ο βελονισμός έχει την ικανότητα να μειώσει το γνωστικό και το σωματικό άγχος πριν από τον αγώνα, σε έφηβους αθλητές.

Πηγή: Shayestehfar M, Seif-Barghi T, et al.,  Acupuncture Anxiolytic Effects on Physiological and Psychological Assessments for a Clinical Trial, Scientifica, 2016.