Ο βελονισμός ως συμπληρωματική θεραπεία στην φαρμακολογική αντιμετώπιση ασθενών με χρόνιο πόνο από οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα.

Ο βελονισμός ως συμπληρωματική θεραπεία στην φαρμακολογική αντιμετώπιση ασθενών με χρόνιο πόνο από οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα.

Συνολικά 120 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος,  χωρίστηκαν τυχαία, σε 3 ομάδες: α) η πρώτη ομάδα αντιμετωπίσθηκε με βελονισμό και ετορικοξίμπη, β) η δεύτερη ομάδα με ψευδή βελονισμό και ετορικοξίμπη, και γ) η Τρίτη ομάδα μόνο με ετορικοξίμπη. Στη συνέχεια μετρήθηκε η μέσω της κλίμακας WOMAC ο πόνος, η λειτουργικότητα, η δυσκαμψία στα γόνατα των ασθενών. Επίσης καταγράφηκε ο πόνος των ασθενών με την  κλίμακα VAS και  SF-36v2.

Συμπερασματικά, ο βελονισμός σε συνδυασμό με ετορικοξίμπη είναι πιο αποτελεσματικός, στην θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, από ότι ο ψευδής βελονισμός με ετορικοξίμπη, ή από ότι η ετορικοξίμπη μόνη της.

Πηγή: Acupuncture as an adjunctive therapy to pharmacological treatment in patients with 

chronic pain due to osteoarthritis of the knee: a 3-armed, randomized, placebo-controlled trial, Christos I. Mavrommatis, Eriphili Argyra,  Athina Vadalouka , Dimitrios G. Vasilakos ,Pain, 2012,153(8):1720-6.

Η παραπάνω μελέτη αποτελεί την διδακτορική διατριβή του κ. Μαυρομάτη Χρήστου.