Παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός στην αντιμετώπιση της ημικρανίας.

Ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός χρησιμοποιείται, ως η πιο διαδεδομένη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ημικρανίας στην Κίνα.  Ορισμένοι αποδίδουν την επιτυχία του στην αντιμετώπιση του πόνου, σε ψυχολογικούς παράγοντες ή στον μηχανισμό “placebo”.

Για να προσδιοριστεί λοιπόν, η αποτελεσματικότητα του βελονισμού, εφαρμόστηκε σε ασθενείς ψευδής βελονισμός και παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός, για τη θεραπεία της ημικρανίας.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, προκύπτουν από 8 μεγάλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, με 10 μελέτες και  997 συμμετέχοντες ασθενείς.

Ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τον ψευδή, καθώς τα κλινικά στοιχεία δείχνουν, ότι οι ασθενείς, που έκαναν βελονισμό, παρουσίασαν μεγάλο ποσοστό βελτίωσης και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό υποτροπής. 

Πηγή: Verum versus sham manual acupuncture for migraine: a systematic review of randomised controlled trials, Yang Y, Que Q, et al. , Acupunct Med. ,  2016 .