Σε ποια είδη κεφαλαλγίας μπορεί να βοηθήσει ο βελονισμός

Οι κεφαλαλγίες αποτελούν μία από τις συνηθέστερες αιτίες παραπόνων στην καθημερινή κλινική πράξη. Μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών έχει η λήψη του κατάλληλου ιστορικού, με την υποβολή συγκεκριμένων ερωτήσεων για να περιγραφούν τα  συμπτώματα του ασθενή και έτσι να τεθεί η σωστή διάγνωση. Θα πρέπει, με το κατάλληλα κατευθυνόμενο ιατρικό ιστορικό ο γιατρός να μπορεί να ξεχωρίζει τον βαρέως πάσχοντα (όπου υπάρχει πάθηση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή  του)  από το άτομο που έχει καλή υγεία. Έτσι αντίστοιχα θα εφαρμοσθεί και η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.

Σύμφωνα με την «Κατηγοριοποίηση των κεφαλαλγιών, των νευραλγιών του προσώπου και των πόνων στο πρόσωπο» της Διεθνούς Εταιρίας Κεφαλαλγίας (IHS) οι κεφαλαλγίες διαχωρίσθηκαν σε 13 κατηγορίες.

κατηγοριοποίηση κεφαλαλγιών

Ίσως ο πιο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης των κεφαλαλγιών να είναι η φαρμακευτική αγωγή, ο βελονισμός ωστόσο αποτελεί την συμπληρωματική θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα , ο βελονισμός εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση: ημικρανίας, κεφαλαλγίας τάσεως, αθροιστικής κεφαλαλγίας, κεφαλαλγίας διαφόρων τύπων χωρίς συνοδό δομική βλάβη, κεφαλαλγίας με μη αγγειακές διαταραχές, κεφαλαλγίας ή πόνου στο πρόσωπο σε παθήσεις κρανίου, κεφαλαλγίας ή νευραλγίας του προσώπου με προσβολή νευρικών κλάδων, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα.

Πηγή: «Ο πόνος και η αντιμετώπισή του», Βασιλάκος Δημήτριος, Εκδόσεις Εφύρα, Ιωάννινα, 2008