Ωτο-βελονισμός στην αντιμετώπιση του άγχους.

Πλήθος μελετών έχουν αποδείξει, ότι ο βελονισμός είναι ευεργετικός για την αντιμετώπιση του προεγχειρητικού άγχους. Έρευνα πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Γερμανία, μελετά τα οφέλη του ωτο-βελονισμού, στην αντιμετώπιση του άγχους,  σε φοιτητές ιατρικής πριν τις εξετάσεις τους.

Στην έρευνα συμμετείχαν υγιείς φοιτητές ιατρικής, στους οποίους τοποθετήθηκαν ημιμόνιμες νανοβελόνες σε συγκεκριμένα σημεία βελονισμού, μία ημέρα πριν τις εξετάσεις τους. Οι βελόνες απομακρύνθηκαν μετά τις εξετάσεις και στην συνέχεια μετρήθηκαν τα επίπεδα άγχους, χρησιμοποιώντας ειδική κλίμακα μέτρησης (STAI).

Οι φοιτητές, που συμμετείχαν, δήλωσαν, ότι οι βελόνες ήταν ανεκτές, καθώς επίσης και ότι επιθυμούσαν να κάνουν ξανά βελονισμό στο μέλλον.

Αξιολογώντας τα δεδομένα, προκύπτει ότι το άγχος των φοιτητών μειώθηκε κατά 20%.

Πηγή: Klausenitz C, Hesse T, et al., Auricular acupuncture for pre-exam anxiety in medical students: a prospective observational pilot investigation, Acupunct Med 2016.